Administration

Director: Zhong Yi, Ph.D.

Office: C306 Medical Sciences Building

Phone: 62772273

Email: zhongyi@biomed.tsinghua.edu.cn

Associate Director: Hong Bo, Ph.D.

Office: B204 Medical Sciences Building

Phone: +86-10-62795985

Email: hongbo@tsinghua.edu.cn

Program Director: Ms. Jia Ma

Office: D202 Medical Sciences Building

Phone: 86-10-62772773

Email: majia@biomed.tsinghua.edu.cn

Program Assistant: Ms. Shanshan An

Office: D202 Medical Sciences Building

Phone: 86-10-62772271

Email: mcgovern@biomed.tsinghua.edu.cn